یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: سازمان هواپیمائی کشور - اداره امور بین المللی و حمل و نقل هوائی - درج در سالنامه آماری کشور 1367
تاریخ انتشار: 1368
تعداد مسافران ورودی و خروجی فرودگاه‌های کشور بر حسب پروازهای داخلی و بین‌المللی 1367-1363             (هزارنفر)
خروجی ورودی  
بین‌المللی (1) داخلی جمع بین‌المللی (1) داخلی جمع سال
509 3466 3975 449 3466 3915 1363
509 2765 3274 516 2765 3281 1364
509 3794 4303 449 3794 4243 1365
809 4154 4963 758 4154 4912 1366
462 4219 4681 457 4219 4676 1367
1- شامل ورود و خروج پروازهای حجاج نمی‌باشد.
مأخذ: سازمان هواپیمائی کشور - اداره امور بین المللی و حمل و نقل هوائی - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

Go to top