یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

اقتباس از داده‌های: وزارت راه و ترابري - سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي کشور - دفتر فناوري اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
وزن بار جا به جا شده(1) توسط وسائل نقلیه باری عمومی جاده‌ای                             (هزار تن)
جا به جائی در داخل ورودی خروجی سال
40546 108354 108354 1380
104343 241480 241480 1390
104870 282645 282645 1395
1) اطلاعات مندرج، مربوط به میزان باری است که برای حمل آن بارنامه صادر شده است.
ماخذ- اقتباس از داده های وزارت راه و ترابری - سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور - دفتر فناوری اطلاعات - جدول 8-12 - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top