یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

تعداد سفر و مسافر(1) جابجا شده برون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جادهای 1375-1395
مسافر جا به جا شده (هزار نفر) تعداد سفر (هزار مورد)
سال
سواری مینی بوس اتوبوس جمع سواری مینی بوس اتوبوس جمع
1134 17935 66228 85298 238 1052 2795 4084 1375
2340 15881 66259 84481 539 935 3322 4796 1380
7107 12004 74075 93186 1795 694 3457 5946 1385
8488 10640 76725 95853 2158 690 3470 6318 1390
8769 6790 67547 83105 2164 445 3129 5738 1393
8507 6334 64240 79081 2134 423 3215 5772 1394
7724 58126 62923 76463 2028 383 3248 5659 1395
1) آمار مندرج مربوط به تعداد مسافرانی است که در صورت وضعیت حمل مسافر توسط شرکت‌های حمل و نقل مسافری ثبت شده است
مآخذ: اقتباس از داده‌های وزارت راه و شهرسازی - دفتر آمار و تلفیق برنامه و بودجه - جدول 7-12 - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top