یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

اقتباس از داده‌های: وزارت راه و شهر سازی - معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل - پفتر آمار و تلفیق برنامه راه و شهر سازی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
انواع راه‌های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهر سازی 1375 - 1393                              (کیلومتر)
راه‌های روستائی راه‌های بین شهری
جمع کل
سال
شوسه اسفالت جمع راه درون شهری(1) فرعی راه اصلی بزرگراه آزادراه جمع
62291 22586 84877 11152 43694 21698 2024 615 79183 164060 1375
39288 58271 103575 2797 41129 21788 5468 1429 72611 176186 1385
31099 95164 126263 815 43258 22052 11652 2052 79839 206092 1390
26908 105100 132008 795 43323 24886 14488 2401 85893 217901 1393
1) منظور از راه‌های درون شهری آن دسته از راه‌های درون شهری است که توسط ادارات کل راه و ترابری استان نگهداری میشود
مأخذ: اقتباس از داده‌های وزارت راه و شهر سازی - معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل - پفتر آمار و تلفیق برنامه راه و شهر سازی - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top