نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
متوسط سالانه تعداد انواع مزد و حقوق بگیران معادن فعال کشور بر حسب نوع ماده معدنی 1366-1365 (نفر)
اداری غیر ماهر ماهر کل  ماده معدنی
1366 1365 1366 1365 1366 1365 1366 1365
8818 9085 13098 17887 28948 19323 50846 46295 جمع
5647 2877 4234 12362 17826 10538 27707 25777 زغال سنگ
605 3180 413 636 1631 2002 2649 5818 مس
137 1215 50 19 1773 716 1960 1950 آهن
246 585 1206 693 847 1033 2299 2311 سرب و روی
56 73 673 460 217 413 946 946 کرومیت
5 26 10 61 25 58 40 145 منگنز
210 426 659 614 967 1062 1836 2102 سنگ تزئینی
40 67 402 549 157 537 599 1153 سنگ لاشه ساختمانی
157 122 640 414 846 916 1643 1452 سنگ آهک
682 --- 1851 --- 2037 --- 4570 --- شن و ماسه
386 142 594 470 1074 446 2054 1058 کائولن، خاک نسوز
4 2 12 5 13 14 29 21 بنتونیت، گل سرشوی
0 4 21 21 6 16 27 42 منیزیت، گل سفید
13 8 14 13 41 9 68 30 دولومیت
56 20 78 52 60 90 194 162 سیلیس و کوارتزیت
6 6 14 6 14 15 34 27 فلدسپات
13 24 85 73 93 72 191 169 باریت
10 3 41 52 7 13 58 68 فلورین
10 6 251 168 6 27 267 201 سولفات سدیم
1 10 66 44 9 20 76 74 سولفات استرونسیوم
48 35 140 187 172 130 360 352 نمک
3 0 4 5 7 8 14 13 پوکه معدنی
6 0 18 46 6 26 30 72 تالک
371 202 1259 627 800 837 2430 1666 سنگ گچ
106 52 363 310 314 324 783 686 سایر
مأخذ: مرکز آمار ایران (ر. پ) - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

نمایش تعداد مطالب
13

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top