یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشو
تاریخ ایجاد : 1383
وضعیت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور
درصد تغییر سال  
1383 1382 1383 1382 1381 موضوع
0,6 5,4 231,9 214,5 203,6 تعداد کامیون
12,3 7,7- 16,8 16,7 18,1 تعداد اتوبوس 1
1,7 2,2 41,9 41,2 40,3 تعداد مینی بوس
18,4 7,4 10,3 8,7 8,1 تعداد سواری کرایه
1- شامل اتوبوس‌های ۳۰ سال و بالاتر نمی‌باشد.
مأخذ: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور / اقتباص از: منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

 

Go to top