6-5- ارزش افزوده و ارزش پرداختی‌های معادن در حال بهره‌برداری 1375-1394 (میلیون ریال)
دریافتی‌ها (ستانده‌ها) پرداختی‌ها (داده‌ها) ارزش افزوده سال
2042902 621369 1421533 1375
23011095 6345035 16666060 1385
66927825 19100952 47826873 1390
129342649 35910466 93432183 1392
142621506 45031120 97590386 1393
120400200 36328753 84071447 1394
مأخذ: از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر آمارهای صنعت، معدن و زیربنائی -آمارها تا 1392 مربوط به جدول 5-6- سالنامه آماری کشور 1393 و آمارها از 1393 مربوط به جدول 5-6 از سالنامه آماری کشور 1395 
 

☆: آمارهای بعد از سال1392 از سالنامه آماری کشور 1395میباشد.

 

نمایش تعداد مطالب
13

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top