یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور
تاریخ ایجاد : 1383
عملکرد حمل و نقل جاده‌ای کشور (هزار نفر)
متوسط رشد سالانه 1383-1379  
عملکرد هدف درصد تحقق عملکرد هدف موضوع
0,5 5,2 92,8 1998,5 2153,6 جا به جائی مسافر (میلیون نفر)
12 5,4 116 1550,5 1327 حمل کالا (میلیون تن)
27 15,9 136,4 28,5 20,9 ترانزیت کالا (میلیون تن)
مأخذ: سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور / اقتباص از: منبع آمار: ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

 

Go to top