یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: خلاصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در نگاه مدیریتی
تاریخ ایجاد : 1392
خلاصه یافته‌هاي آماري در سال 1392
    کلیه ارقام بر اساس آمارهاي ثبتی میباشد
  67 هزارسفر * تعداد سفرکامیونهاي حامل کالاي وارداتی از مرزهاي جادهاي:
  55 درصد - سهم تردد کامیونهاي ایرانی
64 درصد از کل 43 هزارسفر - بیشترین حجم تردد کامیون در مرز بازرگان به میزان
     
  289 هزارسفر * تعداد سفرکامیونهاي حامل کالاي صادراتی از مرزهاي جادهاي:
  62 درصد - سهم تردد کامیونهاي ایرانی
26 درصد از کل 74 هزارسفر - بیشترین حجم تردد کامیون در مرز بازرگان به میزان
     
  533 هزارسفر * تعداد سفرکامیونهاي حامل کالاي ترانزیتی در سطح کشور:
57 درصد از کل 302 هزارسفر - کامیونهاي ایرانی
11 درصد از کل 56 هزارسفر - کامیونهاي ترك
4 درصد از کل 23 هزارسفر - کامیونهاي آذري
29 درصد از کل 153 هزارسفر - سایر
     
  39 میلیون تن * میزان کل واردات کالا به کشور )جاده، دریا و ریل(:
96 درصد از کل 37 میلیون تن - واردات غیرنفتی
5 درصد از کل 2 میلیون تن - واردات نفتی
  1380 هزارتن - میزان واردات به کشور توسط کامیون
  4 درصد - سهم جاده از کل واردات
     
  61 میلیون تن * میزان کل صادرات کالا از کشور )جاده، دریا و ریل(:
84 درصد از کل 51 میلیون تن - صادرات غیرنفتی
16 درصد از کل 10 میلیون تن - صادرات نفتی
  6614 هزارتن - میزان صادرات از کشور توسط کامیون
  11 درصد - سهم جاده از کل صادرات
منبع آمار: خلاصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در نگاه مدیریتی
Go to top