نقل از: مرکز آمار ایران - دفتر، صنعت، معدن و زیر بنائی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393-1395
6-7- سرمایه گذاری (ارزش تغییرات اموال سرمایه‌ای) معادن در حال بهره برداری بر حسب نوع اموال سرمایه‌ای (میلیون ریال)
سایر نرم افزارهای رایانه‌ای توسعه و اکتشاف راه اختصاصی ساختمان و تأسیسات (بدون زمین) وسائل نقلیه ماشین‌الات، ابزار و وسائل کار بادوام و تجهیزات اداری کل سرمایه‌گذاری سال
36397 --- 5755 9849 35261 17435 190265 294962 1375
5618 -620 174966 42720 (1)99032 87357 1328153 1737226 1385
2155326 3112 246425 124038 411553 251308 2957585 6149346 1390
697131 24809 374570 283592 1247367 31808 10320746 12980023 1392
7212285 7477 760531 213925 1092013 345517 1092013 19872751 1393
103403 4242 8357900 439458 2659318 1194231 16661997 29420549 1394
1) اطلاعات ارائه شده مربوط به ساختمان یدون زمین است.
مأخذ: از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر، صنعت، معدن و زیر بنائی - جدول 7-6 - سالنامه آماری کشور  1393+1395
 

★: آمارهای بعد از سال 1393 از سالنامه آماری کشور 1395 میباشد

نمایش تعداد مطالب
13

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top