یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: خلاصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در نگاه مدیریتی
تاریخ ایجاد : 1392
خلاصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور طی سالهای 1385 الی 1392 (1)
سال    
1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 واحد ارقام عنوان
85623 81661 79830 77964 75040 74320 73453 72611 کیلومتر راه‌های تحت حوزه استحفاظی وزارت (بودن راه روستائی)
2203 2185 2053 1957 1770 1629 1606 1429 کیلومتر راه آزاد
14155 12969 11652 10669 9061 7516 6180 5468 کیلومتر بزرگراه
21628 21234 22052 21276 20794 21402 21579 21788 کیلومتر راه اصلی
3854 3549 3494 3264 3070 2539 2275 1921 کیلومتر طول کل راه‌های برون شهری دارای روشنائی در سطح کشور
523 516 486 453 442 366 356 279 کیلومتر طول آزاد راه‌های دارای روشنائی
2100 1998 1904 1776 1630 1152 1065 966 کیلومتر طول بزرگراه‌های دارای روشنائی
297 286 284 256 216 186 183 170 کیلومتر تونل‌های در حال بهره برداری در جاده‌های کشور
142 133 132 124 82 67 64 60 کیلومتر طول کل تونل‌های موجود
113 101 90 62 61 53 53 50 کیلومتر طول تونل‌های دارای روشنائی
355 364 342,8 338,5 328 316 291 110 هزار دستگاه پل‌های در حال بهره‌برداری در جاده‌های کشور
110 105 79 74 70 45 38 30 دستگاه کل پل‌های دارای روشنائی
665 649 625 475 450 438 430 421 تعداد راه‌دار خانه‌های فعال موجود در سطح کشور
648 590 1004 1098 1069 1040 946 551 تعداد نقاط پر حادثه رفع شده در جاده‌های کشور (نقطه، مقطع، تقاطع)
5188 5969 5000 10009 11200 9975 6360 8632 کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت جاده‌های کشور
10144 7627 10700 12834 22588 23240 22050 2934 هزار تن عملکرد پخش اسفالت در جاده‌های کشور
منبع آمار: خلاصه آمارهای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در نگاه مدیریتی

 

Go to top