یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: شهربانی جمهوری اسلامی ایران / اداره طرح و بررسی - درج در سالنامه آماری کشور 1367
تاریخ انتشار: 1368
تعداد انواع وسايل نقلیه موتوری و موتور سیکلت شماره گذاری شده کشور 1367-1363
1367 1366 1365 1364 1363 شرح
32118 52951 73389 127310 170304 اتومبیل
23159 29792 39316 67984 105353 سواری
19827 27655 34979 59938 81903 شخصی
181 152 231 1289 2179 کرایه
2087 1168 2931 4539 19045 دولتی
893 632 967 2144 2206 تاکسی
171 185 208 74 20 سرویس
210 191 132 320 313 آمبولانس
45 32 37 51 40 شخصی
165 159 95 269 273 دولتی
330 464 1735 2631 6912 (1) اتوبوس
58 106 222 358 685 (1) شخصی
230 312 1325 1576 5399 (1) کرایه
42 46 188 697 828 (1) دولتی
690 1873 2479 3409 000 (1) مینی بوس
86 208 315 467 000 (1) شخصی
515 1513 1975 2580 000 (1) کرایه
89 152 189 362 000 (1) دولتی
1979 2980 7230 10055 38785 وسایل نقلیه باربری سنگین
372 520 1326 1988 15152 شخصی
1011 1865 5242 6835 19678 کرایه
596 595 662 1232 3955 دولتی
5750 17651 22497 42911 18941 وانت
4546 12148 16760 28299 10011 شخصی
550 3695 3856 11399 7181 کرایه
654 1808 1851 3313 1749 دولتی
13398 25881 29191 29502 32939 موتورسیکلت
          1- در سال ۱۳۶۳ آمار تعداد مینی بوس و اتوبوسجمعاً آورده شده است.
مأخذ: شهربانی جمهوری اسلامی ایران / اداره طرح و بررسی - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

Go to top