یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: https://fa.wikipedia.org/wiki/فهرست_جاده%E2%80%8Cهای_ایران
قرائت شده در: 12.12.2016
آزاد راه‌ها
تقاطع‌های مهم شهرهای مهم شهر مقصد شهر مبدا مسافت (کیلومتر) شماره جاده نشان
جاده ۴۹ لوشان، منجیل، رودبار رشت قزوین ۱۳۸ آزادراه ۱ 1
بزرگراه محمدعلی جناح، جاده ۳۲، جاده ۵۹، آزادراه ۱، جاده ۴۹، جاده ۳۵، جاده ۲۴ کرج، قزوین، زنجان تبریز تهران ۶۰۰ آزادراه ۲ 2
بزرگراه آزادگان، جاده ۴۸، جاده ۵۶، جاده ۳۷، جاده ۳۹، جاده ۴۱، جاده ۹۶ پردیس، پرند، ساوه، سلفچگان، اراک، شازند، بروجرد، خرم آباد،اندیمشک، شوش، اهواز، بندر امام خمینی سربندر تهران ۴۱۵ آزادراه ۵ 5
آزادراه ۵، جاده ۶۵، جاده ۴۸، جاده ۴۷   همدان ساوه ۱۷۵ آزادراه ۶ 6
بزرگراه کاظمی، بزرگراه آزادگان، بزرگراه شمالی بهشت زهرا، جاده ۷۱، جاده ۶۵، جاده ۴۷، جاده ۶۲، جاده ۵۱ قم، کاشان، نجف‌آباد زرین شهر تهران ۴۶۵ آزادراه ۷ 7
جاده ۶۵   اصفهان شاهین شهر ۳۲ آزادراه ۹ 8
    چالوس تهران   آزادراه تهران - شمال (افتتاح نشده) 9
https://fa.wikipedia.org/wiki/فهرست_جاده%E2%80%8Cهای_ایران
قرائت شده در 12.12.2016
Go to top