یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

اقتباس از داده‌های: سازمان برنامه و بودجه - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور - ریاست جمهوری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - امور تلفیق بودجه
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
خلاصه مصوب اول بودجه بانک‌ها(1) 1375 - 1394                                                              (میلیارد ریال)
1394 1393 1390 1385 1375 شرح
582.734,20 466.170,20 194.275,90 122.513,40 8.384,30 دریافتی
581.722,60 465.170,20 193.375,90 122.513,40 7.702,30 درآمد مشاع
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 درآمدهای غیر مشاع
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 از محل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 وام‌های خارجی
11,60 0,00 0,00 0,00 682,00 استفاده از دارائی‌های جاری
1.000,00 1.000,00 900,00 0,00 0,00 سایر دریافتی‌ها
(2)582734,2 (2)466.179,2 (2)194.275,9 122.513,40 8.384,30 پرداختی‌ها
537.894,10 417.148,90 168.545,60 107.140,00 7.392,80 هزینه عملیاتی
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 هزینه‌های غیر عملیاتی
10.957,10 12.005,30 6.182,50 3.615,90 176,80 مالیات 
213,00 200,50 224,00 4.199,50 84,60 سود سهام (سهم دولت و سایر سهامداران)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 بازپرداخت تسهیلات بنکی و سایر وام های داخلی
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 بازپرداخت وام‌های خارجی
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 بازپرداخت ودیعه، دیون و سایر پرداختی‌ها
219,10 240,10 43,50 193,20 0,00 سایر حساب‌های تقسیم سود (به استثنای اندوخته ها)
11.380,20 7.226,80 7.666,90 6.872,60 1.112,80 هزینه‌های سرمایه‌ای
4.248,30 8.918,80 3.610,90 5.969,10 0,00 افزایش دارائی های جاری
4.092,00 3.581,00 1.930,00 5.476,90 382,70 کسر میشود: ذخیره استهلاک منظور در هزینه‌های جاری
1) شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های مندرج در قانون بودجه كل كشور در سالهای مذكور است.
2) مبلغ 9932,5 میلیارد ریال در سال 1390 و مبلغ 16807,2 میلیارد ریال در سال 1391 مربوط به چهل درصد سود ویژه و مبلغ 19809,2 میلیارد ریال در سال 1392 و مبلغ 24011 میلیارد ریال در سال 1393 و مبلغ 21914 میلیارد ریال در سال 1394 مربوط به 50 درصد سود ویژه میباشد كه در جمع منظور شده است
مأخذ - سازمان برنامه و بودجه - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور - ریاست جمهوری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - امور تلفیق بودجه - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top