یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

اقتباس از داده‌های: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی(1) در پایان اسفند 1375 - 1393                       (میلیارد ریال)
مؤسسات و شرکت‌های دولتی دولت کل بدهی
سال
سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بانک مرکزی جمع سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بانک مرکزی جمع سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بانک مرکزی جمع
12184,8 10994,8 23179,6 1824,6 40911,8 42736,4 1824,6 40911,8 42736,4 1375
48546,0 17721,4 66267,4 7553,5 64636,3 72189,8 7553,5 64636,3 72189,8 1380
68613,8 27337,4 95950,5 56174,5 104094,8 160269,3 56174,5 104094,8 160269,3 1385
24969,1 125040,7 150009,8 394598,3 93868,0 488466,3 394598,3 93868,0 488466,3 1390
35545,3 242082,5 277627,8 1004804,1 183582,5 1188386,6 1004804,1 183582,5 1188386,6 1393
1) از سال 1380 شامل آمار مؤسسات اعتباری غیر بانکی می‌باشد.
مأخذ: اقتباس از داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top