یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

اقتباس از داده‌های: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تعداد واحدهای بانکی و خلاصه مانده دارائی‌های سیستم بانکی(1) در پایان اسفند 1370 - 1389               (میلیارد ریال)
1389 1385 1380 1370 شرح
19545 17906 16476 9935 تعداد واحد‌های بانکی
8167013,6 3682021,3 702351,1 57494,1 دارائی‌ها
1682556,1 928552,2 44397,9 1625,7 دارائی‌های خارجی
553403,5 256219,8 138457,2 17663,9 بدهی بخش دولتی(2)
2929224,5 1226201,0 242542,6 18297,3 بدهی بخش غیر دولتی
1205777,3 599812,1 69164,5 3878,3 تعهدات مشتریان بابت اعتبارات گشایش یافته ضمانت نامه‌ها و وذیرش‌ها
1796052,2 671235,9 207788,9 16028,9 سایر
8167013,6 3682021,3 702351,1 57494,1 بدهی‌ها
2948874,2 1284199,4 320957,2 28628,4 نقدینگی
362870,4 220621,4 37969,7 3417,3 سپرده‌ها و وام‌های بخش دولتی
340295,7 173603,7 17522,3 690,1 حساب سرمایه
996839,0 503521,7 34322,8 442,7 وام‌ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده های ارزی
2,0 2,0 2,0 27,3 ودیعه ثبت سفارش کالاهای بخش غیر دولتی
366,2 1194,2 3021,9 459,8 پیش پرداخت اعتبارات اسناد بخش دولتی
1205777,3 599812,1 69164,5 3878,3 بدهی‌های احتمالی بابت اعتبارات گشایش یافغته ضمایت نامه‌ها و پذیرش
2311988,8 899066,8 219390,7 19950,2 سایر بدهی‌ها
۱) از سال 1380 شامل امار شعب خارج از كشور بانك های تجاری نمی باشد ،و همچنین از اسفند 1388 چهار بانك صادرات، ملت، تجارت و رفاه از ردیف بانكهای دولتی خارج و در ردیف بانكهای غیردولتی طبقهبندی شدهاند
2) شامل اوراق مشاركت بخش دولتی نیز میباشد .
مأخذ: اقتباس از داده‌های بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top