یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسیهای اقتصادی - دایره آمارهای پولی
تاریخ انتشار: 1395
خلاصه داراييها و بدهيهاي سيستم بانكي (1) (هزار ميليارد ريال)
درصد تغییرات مانده درپایان  
فروردین 1395به اسفند 1394 فوردین 1394به اسفند 1393 فروردین 1395 به فروردین 1394 فروردین 1394 به فروردین 1393 فروردین 1395 اسفند 1394 فروردین ‍1394 اسفند 1393 فروردین 1393  
دارائی‌ها:
-1,2 0,9 13,2 -0,8 5751,4 5823,0 5082,1 5035,3 5121,0 دارائی‌های خارجی
6,8 3,8 22,1 27,7 1857,2 1738,6 1521,3 1466,0 1191,5 بدهی بخش دولتی
8,3 4,7 25,0 28,4 1555,0 1435,4 1244,0 1188,4 968,7 دولت(2)
-0,3 -0,1 9,0 24,5 302,2 303,2 277,3 277,6 222,8 شركتها و موسسات دولتی
-0,1 -0,1 16,8 16,1 7358,5 7262,2 6300,9 6309,1 5426,2 بدهی بخش غیردولتی
-14,5 -13,5 32,7 24,6 6555,1 7667,9 4938,0 5707,6 3961,5 سایرداراییها
-4,7 -3,7 20,6 13,6 21522,2 22591,7 17842,1 18518,1 15700,2 جمع
-1,6 0,3 19,7 20,5 2705,9 2750,7 2260,5 2254,1 1875,2 اقلام زیر خط
-4,4 -3,2 20,5 14,4 24228,1 25342,4 20102,6 20772,2 17575,4 جمع كل 
بدهی‌ها:
0,4 0,8 29,6 21,6 10218,5 10172,8 7887,5 7833,9 6487,5 نقدینگی
-6,6 -5,7 12,2 -1,6 1277,0 1367,0 1138,4 1207,6 1157,2 پول
1,5 2,0 32,5 26,6 8941,5 8805,8 6749,1 66,16,3 5330,3 شبه پول
8,8 2,5 -12,4 4,0 691,7 635,5 789,7 770,1 767,0 وامها و سپردههای بخش دولتی
9,5 2,7 -13,2 2,0 649,5 593,4 748,2 728,5 733,7 دولت
0,2 -0,2 1,7 24,6 42,2 42,1 41,5 41,6 33,3 شركتها و موسسات دولتی
-2,0 -37,8 69,5 -38,1 814,4 830,6 480,4 772,9 775,7 حساب سرمایه
-2,5 1,6 7,1 -0,8 3275,6 3358,7 3058,1 3008,6 3082,8 وامها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپردههای ارزی
0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ودیعه ثبت سفارش كالاهای بخش غیردولتی
-64,0 -5,7 -82,0 72,4 0,9 2,5 5,0 5,3 2,9 پیش پرداخت اعتبارات اسنادی بخش دولتی
-14,1 -8,4 16,0 22,6 6521,1 7591,6 5621,3 6137,2 4584,4 سایربدهی‌ها
-4,7 -3,7 20,6 13,6 21522,2 22591,7 17842,1 18518,1 15700,2 جمع
-1,6 0,3 19,7 20,5 2705,9 2750,7 2260,5 2254,1 1875,2 اقلام زیر خط
-4,4 -3,2 20,5 14,4 24228,1 25342,4 20102,6 20772,2 17575,4 جمع کل
 
1- شامل بانك مركزي و بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي ميباشد و شامل شعب خارج بانكهاي تجاري نميباشد. همچنين آمار مربوط به پايان سال 1394 براساس آخرين آمار موجود مورد تجديد نظر قرار گرفته است.
2-شامل اوراق مشاركت بخش دولتي ميباشد.
# بيش از 500 درصد تغيير
* محاسبه درصد تغيير امكانپذير نميباشد.
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسیهای اقتصادی - دایره آمارهای پولی - 1395

بانک

Go to top