جمعه, ۰۱ آذر ۱۳۹۸
نقل از: شرکت سهامی شیلات ایران - سازمان شیلات ایران - دفتر برنامه و بودجه
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
5-35- میزان استحصال خاویار و گوشت از انواع ماهیان خاویاری 1380-1395 (تن)
سال
خاویار گوشت
جمع فیل ماهی تاس ماهی دراکول جمع فیل ماهی تاس ماهی دراکول
1380(1) 88 3 64 21 870 95 620 155
1385 31 5 24 3 330 74 223 33
1390 6 2 3 2 80 25 47 8
1391 4 1 3 1 68 19 43 6
1392 4 2 2 // 56 20 32 4
1393 3 1 2 // 41 15 23 3
1394 2 1 1 0 36 13 21 2
1395 1 // 1 // 23 5 16 2
1) از سال ١٣٨٠ وزن خاويار استحصالي در گوشت نيز منظور شده است.
مأخذ: شرکت سهامی شیلات ایران - سازمان شیلات ایران - دفتر برنامه و بودجه - جدول 35-5 - سالنامه آماری کشور 1395

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری بین‌المللی

شاخص‌های آماری ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص