چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۸
نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سانامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
ظرفیت تولید تخم مرغ نطفه‌دار و مقدار تولید انواع محصولات مزارغ مرغ مادر کشور 1364
مزارغ مرغ مادر تخمی مزارغ مرغ مادر گوشتی واحد شرح
84835 450637 هزار عدد ظرفیت تولید مالانه تخم مرغ نطفه‌دار
49916 319088 هزار عدد تخم مرغ نطفه‌دار
2731 2083 تن تخم مرغ خوراکی
43 379 تن لنبه و تخم مرغ شکسته
623 5686 تن مرغ و خروش و جوجه خذفی
5109 49288 تن کود
مأخذ: مرکز آمار ایران - سانامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص