یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی - دایره آمارهای پولی
تاریخ ایجاد : 1394
خلاصه دارائیها و بدهیهاي بانكیهای تجاری  (1)                                              (هزار ميليارد ريال)
درصد تغییرات مانده درپایان  
فروردین 1395به اسفند 1394 فوردین 1394به اسفند 1393 فروردین 1395 به فروردین 1394 فروردین 1394 به فروردین 1393 فروردین 1395 اسفند 1394 فروردین ‍1394 اسفند 1393 فروردین 1393  
دارائی‌ها:
1,7 0,1 28,6 29,0 349,8 344,1 272,0 271,6 210,9 دارائی‌های خارجی
79,2 100,9 19,6 31,3 50,7 28,3 42,4 21,1 32,3 اسکناس و مسکوک
-0,3 -1,1 21,4 14,4 194,1 194,6 159,9 161,6 139,8 سپرده نزد بانک مرکزی
0,0 -0,5 11,2 18,7 169,4 169,4 152,4 153,2 128,4 قانونی
-2,0 -10,7 229,3 -34,2 24,7 25,2 7,5 8,4 128,4 دیداری(۲)
0,2 1,3 12,1 31,5 337,7 337,0 301,3 297,3 229,1 بدهی بخش دولتی
0,3 1,4 16,8 29,8 324,0 323,0 277,3 273,4 213,6 دولت(۳)
-2,1 0,4 -42,9 54,8 13,7 14,0 24,0 23,9 15,5 شرکت‌ها و مؤسسات دولتی
0,0 -0,8 19,5 11,3 1142,2 1142,5 956,0 963,9 859,1 بدهی بخش غیر دولتی
-36,3 -33,0 30,1 21,3 638,1 1001,4 490,4 732,3 404,2 سایر دارائی‌ها
-11,0 -9,2 22,1 18,5 2712,6 3047,9 2221,6 2447,8 1875,2 جمع
-0,4 -0,7 112,2 2,7 398,9 400,7 188,0 189,4 183,0 اقلام زیر خط
-9,8 -8,6 29,1 17,1 3111,5 3448,6 2409,6 2637,3 2058,3 جمع کل
بدهی‌ها:
0,0 -0,7 25,5 18,1 1626,9 1726,3 1376,5 1385,9 1165,5 سپرده‌های بخش غیر دولتی
-1,7 -2,7 7,3 -9,2 228,8 232,7 213,3 219,3 235,0 دیداری
1,2 0,7 29,8 25,7 1350,0 1334,0 1040,4 1032,8 827,7 سرمایه گذاری مدت دار
-9,8 -11,1 20,5 19,3 104,2 115,5 86,5 97,3 72,5 قرض الحسنه
-0,5 -0,5 20,9 19,8 43,9 44,1 36,3 36,5 30,3 سایر 
34,2 62,9 93,5 40,6 186,3 138,8 96,3 59,1 68,5 بدهی به بانک مرکزی
-0,5 0,6 8,5 21,8 130,8 131,4 120,5 119,8 98,9 وام‌های سپرده بخش دولتی(۴)
-24,5 -13,1 -15,6 -11,6 74,7 99,0 88,5 101,8 100,1 حساب سرمایه
-0,9 -2,4 16,5 9,2 193,0 194,7 165,6 169,7 151,7 وام‌‌های سپرده ارزی
-47,1 -28,8 7,1 28,9 400,9 757,7 374,2 611,2 290,4 سایر بدهی‌ها
-11,0 -9,2 22,1 18,5 2712,6 3047,9 2221,6 2447,8 1875,2 جمع
-0,4 -0,7 112,2 2,7 398,9 400,7 188,0 189,4 183,0 اقلام زیر خط
-9,8 -8,6 29,1 17,1 3111,5 3448,6 2409,6 2637,3 2058,3 جمع کل
1- شامل شعب خارج بانک‌های تجاری نمی‌باشد.
2- شامل سپردههاي ارزي ديداري بانكها نزد بانك مركزي نيز ميباشد.
3- شامل اوراق مشاركت بخش دولتي ميباشد.
4- بخش عمدهاي از سپردههاي دولت نزد شبكه بانكي مربوط به مانده سپردههاي حساب ذخيره ارزي و سپردههاي ريالي صندوق توسعه ملي بوده است.
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی - دایره آمارهای پولی

بانک

Go to top