نقل از: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
5-14- مقدار و ارزش انواع تولیدات مرغداری‌های پرورش دهنده مرغ گوشتی - 1382 - 1393 (تن - میلیون ریال)
کود مرغ حذفی(1) مرغ زنده پرورش یافته
سال
ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار
101504 1049603 68555 13282 11409123 1371018 1382
---- ---- ---- ---- ---- 1994542 1387
360126 1413890 176735 14161 37628484 1862838 1389
492869 1462665 194293 13565 43534365 1907194 1390
1864399 1434533 227411 9270 81726174 2052924 1393
1) گوشت مرغ و خروس‌های حذفی که به دلایل مختلف از رده خارج میشوند و یا در پایان دوره بهره‌برداری به کشتارگاه انتقال می‌یابند، قابل استفاده است.
مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 14-5 - سالنامه آماری ایران 1395

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top