یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

نقل از: بورس اوراق بهادار تهران
منبع آمار: مرکز آمار ایران
تاریخ انتشار: 1395
تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران (100=1390)
درصد تغییر شاخص ارزش نسبت به: درصد تغییر شاخص تعغداد نسبت به: شاخص
ارزش (میلیارد ریال)
تعداد (میلیون سهم)
دوره
دوره مشابه سال قبل دوره قبل دورهء مشابه سال قبل دوره قبل ارزش تعداد
--- -1,5 --- 8,9 24,6 21,6 55644,2 15784,4 سال 1385
--- 30,9 --- 47,4 32,1 31,8 72799,4 23258,3 سال 1386
--- 88,4 --- 106,0 60,6 65,5 137213,3 47907,6 سال 1387
--- 34,2 --- 78,7 81,3 117,0 184166,4 85625,1 سال 1388
--- 18,4 --- 19,0 96,3 139,2 218054,9 101912,7 سال 1389
--- 3,8 --- -28,2 100,0 100,0 226447,3 73188,8 سال 1390
--- 13,5 --- 9,5 113,5 109,5 257072,5 80156,2 سال 1391
--- 275,2 --- 136,7 425,9 259,2 964375,0 189742,0 سال 1392
--- -43,7 --- -12,9 239,6 225,7 542523,0 165185,0 سال 1393
--- -12,7 --- 37,9 209,2 311,2 473625,0 227797,0 سال 1394
65,2 4,5 266,4 41,4 243,7 443,7 45997,0 27060,0 فروردین 1394
27,7 -40,6 -13,4 -38,8 311,1 384,4 58699,0 23446,0 فروردین 1395
مأخذ: بورس اوراق بهادار تهران - مرکز آمار ایران 1395

بانک

Go to top