نقل از: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
علامت «...»=: آماری در این زمینه موجود نیست
5-8- بهره برداری‌های دارای انواع دام و تعداد دام آنها در روز آمارگیری - کل کشور 1384 - 1393 (رأس)
شتر و بچه شتر گاومیش و بچه گاومیش گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره
سال
دام بهره برداری دام بهره برداری دام بهره برداری دام بهره برداری دام بهره برداری
151932 24147 191438 31344 7609358 1321531 25530649 1156009 53800136 1218797 1384
... ... ... ... 7088984 1210741 22333547 1087932 49976138 1105727 1387
16503 85959 159609 26880 6075772 1096303 22094251 1129427 50214617 1277798 1390
108584 12597 106517 16001 4572681 651332 15918259 715307 44731757 874434 1393
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 8-5- سالنامه آماری کشور 1395

 

 

نمایش تعداد مطالب
13

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top