یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی - دایره آمارهای پولی
تاریخ ایجاد : 1394
ارقام عمده پولی و اعتباری (هزار ميليارد ريال)
درصد تغییرات
تغییرات یک ماهه
مانده درپایان  
فروردین 1395به اسفند 1394 فوردین 1394به اسفند 1393 فروردین 1395 به فروردین 1394 فروردین 1394 به فروردین 1393 فروردین 1395 اسفند 1394 فروردین ‍1394 اسفند 1393 فروردین 1393  
0,0 -0,2 17,3 15,6 2,4 6657/7 6655/3 5676/2 5687/1 4909/7 بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (بدون سود آتی)
-0,1 -0,8 21,2 10,7 -0,8 1025,8 1026,6 846,7 853,5 764,7 بانک‌های تجاری
0,8 0,1 13,6 11,4 12,2 1472,5 1460,3 1296,6 1295,6 1163,7 بانک‌های تخصصی
-0,2 -0,1 17,7 18,5 -9,0 4159,4 4168,4 3532,9 3538,0 2981,3 بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
تغییر سهم (واحد درصد) -9,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری (درصد از کل)
0,0 -0,1 0,5 -0,7 0,0 15,4 15,4 14,9 15,0 15,6 بانک‌های تجاری
0,2 0,0 -0,7 -0,9 0,2 22,1 21,9 22,8 22,8 23,7 بانک‌های تخصصی
-0,1 0,0 0,3 1,5 -0,1 62,5 62,6 62,2 62,2 60,7 بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
-0,9 0,4 12,2 20,9 -6,1 700,8 706,9 624,5 612,9 516,6 سود و درآمدهای سال‌های آتی
-0,1 -0,1 16,8 16,1 -3,7 7358,5 7362,2 63008 6309,1 5426,3 بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
0,0 -0,8 19,5 11,3 -0,3 1142,2 1142,5 956,0 963,9 859,1 بانک‌های تجاری
0,5 0,0 13,5 14,2 9,4 1832,5 1823,1 1613,9 1613,5 1413,8 بانک‌های تخصصی
-0,3 0,0 17,5 18,3 -12,8 4383,8 4396,6 3730,9 3731,7 3153,4 بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
0,9 1,5 30,5 22,5 93,1 9894,0 9800,9 7584,4 7472,1 6191,5 سپرده‌های بخش غیر دولتی
0,0 -0,7 25,4 18,1 0,6 1726,9 1726,3 1376,6 1386,0 1165,6 بانک‌های تجاری
0,8 1,4 30,6 28,9 8,1 1007,5 999,4 771,5 760,8 598,4 بانک‌های تخصصی
1,2 2,1 31,7 22,8 84,4 7159,6 7075,2 5436,3 5335,3 4427,5 بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
تغییر سهم (واحد درصد)   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 سپرده‌های بخش غیر دولتی (درصد از کل)
-0,1 -0,3 -0,7 -0,6 -0,1 17,5 17,6 18,2 18,5 18,8 بانک‌های تجاری
0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 10,2 10,2 10,2 10,2 9,7 بانک‌های تخصصی
0,2 0,4 0,7 0,2 0,2 72,4 72,2 71,7 71,3 71,5 بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
-4,3 -2,4 14,0 -3,0 -42,6 952,5 995,1 835,3 855,9 861,2 دیداری
-3,3 -4,4 17,1 -6,2 -26,9 784,5 811,4 670,1 701,2 714,2 سپرده‌های جاری
10,8 -38,7 50,3 -57,3 2,3 23,6 21,3 15,7 25,6 36,8 خالص چک‌ها
-11,1 15,8 -3,4 35,7 -18,0 144,4 162,4 149,5 129,1 110,2 سایر
1,5 2,0 32,5 26,6 135,7 8941,5 8805,8 6749,2 6616,3 5330,3 غیر دیداری
-8,6 -8,7 20,3 15,7 -40,5 429,3 469,8 356,9 390,9 308,4 قرض الحسنه پس انداز
3,0 0,8 27,9 -3,6 0,9 30,7 29,8 24,0 23,8 24,9 صندون پس انداز مسکن
-9,4 -9,3 19,7 17,4 -41,4 398,6 440,0 332,9 367,1 283,5 سایر
2,1 2,7 33,4 27,4 175,0 8362,4 8187,4 6266,5 6100,9 4916,9 سرمایه کذاری مدت دار
2,8 2,2 38,3 13,0 103,7 3803,9 2700,2 2750,7 2692,5 2433,7 کوتاه مدت
1,6 3,2 29,7 41,6 71,2 4558,5 4487,2 3515,8 3408,4 2483,2 بلند مدت
0,8 1,0 19,1 19,8 1,2 149,8 148,6 125,8 124,5 105,0 متفرقه
-12,7 -13,8 7,1 2,4 -47,4 324,5 371,9 303,1 351,7 296,0 اسکناس و مسکوک در دست اشخاص
-6,6 -5,7 12,2 -1,6 -90,0 1277,0 1367,0 1138,4 1207,6 1157,2 پول
1,5 2,0 32,5 26,6 135,7 8941,5 8805,8 6749,2 6616,3 5330,3 شبه پول
0,4 0,8 29,5 21,6 45,7 10218,5 10172,8 7887,7 7823,9 6487,5 نقدینگی
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی - دایره آمارهای پولی

بانک

Go to top