چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۸
اقتباس از داده‌های: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
5-10- بهره برداری‌های دارای دام سبک بر حسب تعداد دام و مقدار تولید پشم، مو و کرک 1384 - 1393
مو کرک بز پشم گوسفند
سال
مقدار تولید مو و کرک تعداد پام مو کرک چینی شده تعداد بهره برداری مقدار تولید پشم تعداد پام پشم چینی شده تعداد بهره برداری
2905312 5988723 249420 52454715 40361587 1085395 1384
344596 779182 244895 38114067 34801936 974221 1387
2085613 4013614 226036 42430090 38024926 1131476 130
1903918 4082771 214559 35273133 32125592 795185 1393
مأخذ: اقتباس از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 10-5 - سالنامه آماری کشور 1395

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص