نقل از: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
بهره برداری‌های دارای دام شیر دوشی شده، تعداد دام و مقدار شیر هر یک از انواع دام 1384 - 1393 (بهره برداری - رأس - تن)
گاو بز گوسفند
مقدار کل تولید شیر
سال
مقدار تولید شیر دام شیردوشی شده بهره‌برداری مقدار تولید شیر دام شیردوشی شده بهره‌برداری مقدار تولید شیر دام شیردوشی شده بهره‌برداری
6294476 2719058 1187672 410056 8982559 830472 543935 16952306 751932 7248467 1384
5965728 2420143 1010879 270157 5872081 662234 4440044 11573720 540037 6679890 1387
5935994 2199657 902613 205059 5868738 583378 459843 13910897 632708 6600895 1390
5704513 1688666 561952 200134 4449174 463192 380551 10585469 476806 (1)6328064 1393
1) اختلاف سرجمع با اجزاء به دلیل آمار تولید شیر گاو میش و شتر است که فقط در سرجمع کل کشور منظور شده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - سالنامه آماری کشور 1395

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top