نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
تعداد انواع دام بر حسب استان 1367 (هزار رأس)
گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره استان
6368 21759 40665 کل کشور
209 346 1162 تهران
205 397 1119 مرکزی
509 169 775 گیلان
662 362 2698 مازندران
838 912 5047 آذربایجان شرقی
535 547 3429 آذربایجان غربی
224 512 1224 باختران
413 1236 2176 خوزستان
225 3746 2955 فارس
131 2021 1292 کرمان
449 2911 6749 خراسان
310 949 1695 اصفهان
102 1016 622 سیستان و بلوچستان
327 530 1282 کردستان
216 270 1202 همدان
126 746 960 چهار محال بختیاری
290 1272 1813 لرستان
82 787 755 ایلام
71 937 555 کهکیلویه و بویراحمدی
31 314 172 بوشهر
315 511 1645 زنجان
36 410 985 سمنان
31 343 299 یزد
31 515 54 هرمزگان
مأخذ: مرکز آمار ایران - مندرج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top