یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: سازمان برنامه و بودجه
تاریخ ایجاد : 1382
خلاصه مصوب اول بودجه بانک ها (۱) (میلیارد ریال)
1382 1381 1370 شرح
51350,2 37586,1 1597,9 دریافتی‌ها
49456,7 35962,5 1541,1 درآمدهای عملیاتی
0 0 0 از محل اعتبارات جاری
0 0 0 از محل اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت
0 0 0 وام‌های داخلی
0 0 0 وام‌‌های خارجی
0 1605,5 56,8 استفاده از دارائی‌های جاری
1893,5 18 0 سایر دریافتی‌ها
51350,2 37586,1 1597,9 پرداختی ها
47438,2 34595,4 1419,7 هزینه‌های جاری
0 0 0 انتقال به درآمد عمومی
296,5 83,9 91,4 مالیات شرکت‌های دولتی
201,3 33,5 11,9 سود سهام شرکت‌های دولتی
0 0 0 بازپرداخت وام‌های داخلی
0 0 0 بازپرداخت وام‌های خارجی
0 6,3 0 بازپرداخت ودیعه، دیون و سایر پرداختی‌ها
946 15 0 سایر حساب‌های تقسیم شود (به استثنای اندوخته‌ها)
3869,8 4008,7 98,8 هزینه‌‌های سرمایه‌ای
491,8 234,4 0 افزایش دارائی‌های جاری
1893,5 1391,2 25 کسر میشود: ذخیره استهلاک منظور در هزینه‌های جاری
۱) شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ۱۰ بانک دیگر و از سال ۱۲۷۸ شامل شرکت پست بانک نیز میباشد
مأخذ - سازمان برنامه و بودجه (ر.پ.)
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ۰ر. پ.)

 

Go to top