نقل از: سازمان مرکزی تعاون روستایی - مدیریت برنامه و بودجه - اداره آمار و خ
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
11-18- مقدار برخی از محصولات مازاد خریداری شده از کشاورزان توسط شرکتهای تعاونی روستایی 1380-1395   (تن)
1395 1390 1385 1380 محصول
4733930 486098 3120200 4645301 گندم
1696534 192110 45849 31643 جو
11497 12499 2058 92816 برنج و شلتوک
1697 3908 2942 288 حبوبات
32298 11919 6279 28967 پنبه (وش)
90977 67069 3968 292809 میوه، تره بار و صیفی
80355 27200 514 12653 مرکبات
6492 4951 2034 19427 خرما
155642 121520 431748 . دانه‌های روغنی
8808 159145 5995 271968 پیاز
37242 24887 134735 155040 سیب زمینی
مأخذ - اقتباس از داده‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی - مدیریت برنامه و بودجه - اداره آمار و خدمات کامپیوتری - جدول 18-11- سالنامه آماری کشور 1395

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top