نقل از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعا
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
18-1- کارکنان شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی برحسب گروه شغلی 1380-1395
سایر کارکنان(2) پیراپزشک پزشک(1) جمع سال
121754 152396 21175 295325 1380
118531 173076 29937 321544 1385
113184 215950 32493 361627 1390
112182 203993 342319 350394 1391
130574 217603 37490 385667 (3)1392
137774 233668 42108 413550 1393
124648 238869 42393 405910 1394
124814 262845 46852 343511 (4)1395
1- شامل پزشکان خارجی، دندانپزشک، داروساز و دامپزشک نیز می باشد.
2- کلیه کسانیکه در گروه پزشکان و پیراپزشکان قرار نگرفته اند اعم از کارکنان پشتیبانی، خدماتی و ... را شامل می شود.
3- شامل آمار استان ایلام نمی باشد.
4- شامل آمار دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، بهبهان و یاسوج نمی باشد.
مأخذ: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - جدول 1-18- سالنامه آماری کشور 1395

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top