یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

نقل از: سازمان دامپزشكي كشور. دفتر برنامه و بودجه - - وزارت جهاد كشاورزي. دفتر آمار و فناوري اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تعداد و ظرفيت كشتارگاه هاي دام و طيور فعال برحسب نوع كشتارگاه - کل کشور 1393
کشتارگاه طیور کسشتارگاه دام
ظرفیت کشتار(1) (قطعه در ساعت)
تعداد
غیر صنعتی (سنتی) صنعتی
ظرفیت (رأس)
تعداد
ظرفیت (رأس)
تعداد
دام سبک دام سنگین پتم سبک دام سنگین
581000 343 20773 2689 304 58685 7481 74
1)  کشتار دام سبک و سنگين به صورت توامان در هريک از کشتارگاههاي دام انجام مي شود .
مآخذ- سازمان دامپزشكي كشور. دفتر برنامه و بودجه - - وزارت جهاد كشاورزي. دفتر آمار و فناوري اطلاعات - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top