یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

نقل از: وزارت جهاد کشاورزی - معاونت امور دام
منبع آمار: سالنامه آمار کشور 1393
مقدار تولید گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و عسل 1375-1395 (هزار تن)
عسل تخم مرغ گوشت مرغ شیر گوشت قرمز سال
23,5 486 676 4705 685 1375
26,1 581 885 5748 743 1380
36,04 677 1360 7741 829 1385
45,02 767 1666 7437 736 1389
50,7 700 1783 7685 740 1390
71,1 913 1871 7951 747 1391
74,6 893 1967 8268 755 1392
77,81 925 2033 8800 785 1393
مأخذ: وزارت جهاد کشاورزی - معاونت امور دام - جدول 27-5 - سالنامه آماری کشور 1393
77393 931 2123 9140 806 1394
81478 940 2069 9653 823 1395
مأخذ: وزارت جهاد کشاورزی - معاونت امور دام - جدول 27-5 - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top