منبع آمار: مجله Finanz
تاریخ ایجاد: 15.1.2010
آمارهای مختلف از آلمان و آمریکا
مبلغ به میلیارد دلار موضوع
303 بودجه آلمان در 2009
1641 قرض‌ها فدرال، مناطق و حوزه‌ها در 2008
2492 تولید ناخالص داخلی آلمان در 2008
563 اخذ مالیات 2008
27 اخذ حدثی کسری مالیات سال 2010 در مقابل سال 2008
49 قرض جدید در 2009
100 قرض برنامه ریزی شده جدید 2010
66 پرداخت بهره 2008
500 «بسته نجات» بانکها در آلمان
1610 فروش 10 بزرگترین منوپل های نفتی جهان 2008
360 مخارج تخمینی تعویض کامل اخذ انرژی از اتم به خورشید و دیگر منابع در مقیاس جهان
466 مخارج نیروهای مسلح آمریکا در 2008
31 مخارج نیروهای مسلح آلمان 2008
40 مخارج تخمینی کشاورزی مورد قبول طبیعت جهت تغذیه کلیه مردم جهان
38 قیمت یک سال مواد غذائی سالم و کافی برای همه کودکان جهان
منبع آمار 15 ژانویه 2010 مجله Finanz

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top