نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395
توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت و جنس در نقاط شهری و روستائی
جمعیت غیر فعال از نظر اقتصادی جمعیت فعال از نظر اقتصادی
جمعیت 10 ساله و بیشتر
شرح
سایر دارای درآمد بدون کار خانه‌دار محصل جمع بیکار (قبلا غیر شاغل) بیکار (قبلا شاغل) شاغل جمع
کل کشور 
مرد و زن
3,1 4,2 28,5 27,0 62,8 2,5 2,8 31,9 37,2 100% (1)1380
5,3 4,0 28,2 22,1 59,6 1,8 2,7 35,8 40,4 100% 1385
5,3 6,0 29,6 20,8 61,7 2,3 2,9 33,1 38,3 100% 1389
5,2 6,5 30,4 21,0 63,1 1,9 2,6 32,3 36,9 100% 1390
5,0 7,0 30,5 20,0 62,6 2,1 2,5 32,9 37,4 100% 1391
4,5 7,1 31,8 18,9 62,4 2,1 1,9 33,7 37,6 100% 1392
4,3 7,4 32,3 18,7 62,8 2,0 2,0 33,3 37,2 100% 1393
3,9 7,4 32,3 18,2 61,8 2,0 2,2 34,0 38,2 100% 1394
3,9 7,4 31,6 17,7 60,6 2,2 2,7 34,5 39,4 100% 1395
مرد
3,3 6,2 0,3 28,1 37,9 3,0 5,2 53,9 62,1 100% (1)1380
7,0 6,4 0,3 22,4 36,1 1,6 4,8 57,5 64,0 100% 1385
6,7 9,5 0,4 21,5 37,9 2,2 5,2 54,7 62,1 100% 1389
6,7 10,4 0,3 21,8 39,3 1,8 4,6 54,3 60,7 100% 1390
6,3 11,4 0,3 20,7 38,8 2,0 4,4 54,8 61,2 100% 1391
5,7 11,5 0,2 19,6 37,0 2,0 3,4 57,5 63,0 100% 1392
5,6 12,1 0,3 19,6 37,5 2,0 3,5 57,0 62,5 100% 1393
5,5 12,1 0,3 18,9 36,8 1,9 4,0 57,3 63,2 100% 1394
5,4 11,9 0,2 18,3 35,9 2,0 4,7 57,4 64,1 100% 1395
زن
2,9 2,1 57,3 25,9 88,2 2,1 0,2 9,4 11,8 100% (1)1380
3,5 1,6 56,6 21,9 83,6 2,1 0,6 13,8 16,4 100% 1385
3,9 2,6 59,2 20,2 85,9 2,3 0,6 11,2 14,1 100% 1389
3,8 2,5 61,0 20,1 87,4 2,1 0,5 10,0 12,6 100% 1390
3,8 2,5 60,6 19,4 86,3 2,1 0,6 11,0 13,7 100% 1391
3,4 2,7 63,3 18,3 87,6 2,1 0,4 9,9 12,4 100% 1392
3,1 2,7 64,3 17,9 88,0 2,0 0,4 9,7 12,0 100% 1393
2,4 2,6 64,3 17,4 86,7 2,1 0,5 10,7 13,3 100% 1394
2,3 2,8 62,8 17,1 85,1 2,5 0,6 11,8 14,9 100% 1395
نقاط شهری
مرد و زن
2,7 4,7 27,7 29,0 64,2 2,7 2,6 30,5 35,8 100% (1)1380
4,1 8,1 31,9 19,4 63,5 2,2 2,1 32,3 36,5 100% 1393
3,7 8,0 32,0 18,2 62,5 2,2 2,4 33,0 37,5 100% 1394
3,6 8,0 31,4 18,1 61,1 2,5 2,8 33,6 38,9 100% 1395
مرد 
2,9 7,1 0,3 29,0 39,2 2,8 4,9 53,1 60,8 100% (1)1380
5,1 13,5 0,2 19,8 38,7 2,1 3,6 55,6 61,3 100% 1393
5,1 13,4 0,2 19,1 37,8 2,0 4,1 56,1 62,2 100% 1394
5,0 13,1 0,2 18,4 36,7 2,2 4,9 56,2 63,3 100% 1395
زن
2,6 2,2 56,3 29,1 90,1 2,5 0,3 7,1 9,9 100% (1)1380
3,1 2,8 63,6 18,9 88,4 2,3 0,5 8,9 11,6 100% 1393
2,3 2,7 63,9 18,4 87,2 2,5 0,6 9,8 12,8 100% 1394
2,1 2,9 62,6 17,9 85,5 2,8 0,8 10,9 14,5 100% 1395
نقاط روستائی
مرد و زن
3,6 3,4 29,7 24,2 60,9 2,3 2,9 33,8 39,1 100% (1)1380
5,0 5,5 33,5 16,9 60,9 1,4 1,7 36,0 39,1 100% 1393
4,7 5,5 33,2 16,6 60,0 1,4 1,9 36,8 40,0 100% 1394
4,8 5,6 32,0 16,7 59,0 1,5 2,1 37,3 41,0 100% 1395
مرد 
3,8 4,9 0,3 26,9 36,0 3,2 5,7 55,1 69,0 100% (1)1380
7,0 8,3 0,3 18,8 34,4 1,6 3,2 60,7 65,6 100% 1393
6,7 8,6 0,3 18,4 34,0 1,7 3,6 60,8 66,0 100% 1394
6,6 8,5 0,2 18,3 33,7 1,6 4,0 60,7 66,3 100% 1395
زن
3,4 2,0 58,7 21,5 85,6 1,5 0,2 12,7 14,4 100% (1)1380
3,1 2,7 66,0 15,1 86,9 1,2 0,2 11,8 13,1 100% 1393
2,7 2,5 65,5 14,9 85,5 1,1 0,2 13,2 14,5 100% 1394
2,9 2,7 63,2 15,0 83,9 1,4 0,3 14,5 16,1 100% 1395
1-اطلاعات ارائه شده مربوط به آبان ماه می‌باشد.
مأخذ: مرکز آمار ایران - سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top