یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

نقل از: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+1395
مقدار کل(1) تولیدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر حسب گروه محصولات 1375-1395 (هزار تن)
1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 1380 1375 گروه محصول
50624 46408 44511 40574 41063 42736 40175 (2)1800 12543 10007 جمع
6133 5708 5325 4923 4637 4182 3895 1396 780 594 پلیمر
21266 15458 14782 13097 12932 13779 12695 5178 3070 2262 شیمیائی
3343 2825 3086 3390 3223 3283 3295 1241 1032 407 آروماتیک
(3)14569 13680 12622 11471 11734 12837 12495 5787 2911 2293 سوخت
5312 8737 8696 7693 8436 8655 7795 4398 4750 4451 کود و سموم و مواد وابسته
1) مصرف داخلی مجتمع‌ها را نیز شامل میشود.
2) شامل مجتمع‌های موجود و سرجمع واگذار شده اراک، اصفهان و خارک است
3) شامل خوراك و سوخت می باشد.
مأخذ: وزارت نفت - معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری - جدول 17-7 - تا سال 1393 از سالنامه آماری کشور 1393 / آمارهای از 1394 به بعد از سالنامه آماری کشور 1395
Go to top