نمایش تعداد مطالب
134271

آدرس اینترنتی مراکز دولتی آمار کشورها:  https://www.laenderdaten.de/statistische_aemter/a-z.aspx

 

 

ادارهء آمار آلمان دایره‌ایست در قلمرو تجارت وزارت داخله آلمان. این اداره اطلاعات آماری مربوط به اقتصاد، جامعه و محیط زیست را جمع آوری و تحلیل میکند. اطلاعات تدوین شده به صورت اکتوئل در حدود 390 داده‌های آماری انتشار مییابند. به علاوه این اداره آمارهای بین‌المللی دقیقی هم تهیه مینماید.   

یک سازمان بین‌المللی است با ۳۵ کشور عضو که به اصطلاح برای دموکراسی و بازار آزاد تلاش میکنند. اکثر اعضای این سازمان کشورهائی هستند با درآمد سرانه بالا و به کشورهای پیشرفته تعلق دارند. سایت این سازمان که یک سایت آماریست، یکی از معتبرترین سایت‌های آماری جهان است.

 
ناسیون ماستر یک منبع بزرگ آماریست. این مرکز مقایسه ترسیمی کشورها را ممکن می‌سازد و یک آلبوم عظیمی آماری از صدها منبع از صدها کشور در اختیار دارد. این مرکز قادر است جداول بی شمار آماری از انواع مختلف آن تهیه نماید. یکی از قابل اعتمادترین منابع آماری در بین منابع دیگر است.
  مرکز آمار ایران درسال ۱۳۰۳ هجری شمسی به صورت یک سازمان دولتی تأسیس شد. مرکز آمار وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. در خرداد ماه سال ۱۳۱۸ هجری شمسی اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد. آمارهای ارائه داده شده از این مرکز را نمیتوان بدون نقد مورد استفاده قرار داد. 

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395

آمارهای نظام سلامت ایران
تعداد تخت بیمارستانی در بخش خصوصی و دولتی در کشور ما جمعا به عدد 120000 می رسد که می شود به اذای هر 100000 نفر جمعیت کشور حدود ۱۶۰تخت. یعنی به اذای هر 625 نفر یک تخت بیمارستانی وجود دارد.
به اذای هر تخت بیمارستانی در کشور 7% پرستار وجود دارد. البته منتظر بمانید تا با آمدن 23000  پرستار این شاخص تغییر کند.
درصد سزارین در بیمارستانها دولتی حدود 50 تا 55 درصد و در بیمارستانهای خصوصی حدود 100% است از این لحاظ ما نسبت به سایر کشورها شاخص بسیار بدی داریم که اکثر کارشناسان این اتفاق را ناشی از عدم برخورد جدی وزارت بهداشت با تخلفات می دانند. شاید اگر بتوانیم تعداد زایمان های  طبیعی صورت گرفته توسط خانم دکتر دستجردی در بخش خصوصی را در بیاوریم بتوانیم اندازه عزم مسئولین ارشد نظام سلامت را در برخورد با تخلفات صورت گرفته بدانیم؟ من که توانایی پیدا کردن حتی یک نفر زن باردار که خانم دکتر دستجردی در بخش خصوصی با زایمان طبیعی نوزادش را متولد نموده  باشد را نداشتم امید که شما دوستان کمک کنید تا مقدار عزم وزیر را بسنجیم......

سالنامه آماری 1395

چند شاخص آماری ایران

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393

btr

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395

گزیده اطلاعات نیروی کار:

در سال 1395 براساس نتایج طرح آمارگیري از نیـروي کـار 4/39 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر در کشور از نظر اقتصـادي فعـال محسوب میشوند. نرخ بیکاري در میان این گـروه جمعیتـی 4/12 درصد بوده که نرخ بیکاري مردان 5/10 درصد، زنان 7/20 درصـد و نرخ بیکاري کل در نقـاط شـهري و روسـتایی بـه ترتیـب 7/13 درصد و 9/8 درصد بوده است. همچنین در سال 1395 نـرخ بیکـاري جمعیـت فعـال 24-15 ساله و 29-15 ساله به ترتیب 2/29 و 9/25 درصد بوده است. در سال مذکور از میان استانهاي کشور، کرمانشاه، چهارمحال و بختیــاري و اردبیــل بــه ترتیــب بــا 5/22 ،2/20 و 3/15 درصــد بیشترین نرخ بیکاري و استانهاي مرکزي، سـمنان و همـدان بـه ترتیب با 3/7 ،6/8 و 5/9 درصد کمترین نرخ بیکـاري را بـه خـود اختصاص دادهاند. در سال 1395 توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتـر در سـه بخش عمده فعالیتهاي اقتصـادي عبـارت اسـت از 18 درصـد در بخش کشاورزي، 9/31 درصد در بخش صنعـت و 1/50 درصـد در بخش خدمات که این میـزان در بخشهـاي خصوصـی، عمـومی و سایر بـه ترتیب 3/83 ، 7/16 و0/0 درصد برآورد شده است. در سال 1395 تعـداد کارکنان دولـت در دسـتگاههـاي اجرایـی بیش از 3/2 میلیـون نفـر بوده اسـت. تعــداد کارکنـان دولـت در مقـایسـه بـا سال گذشته 4/0 درصد افزایش داشـته اسـت کـه از این تعداد کـارکن 0/93 درصـد تـابع قـانون اسـتخدام کشـوري و سایــر مقـررات استخدامی و 0/7 درصد تابع قانون کار میباشـند.

سالنامه آماری 1395

db

سهم مهمترین کشورهای تولید کننده نفت

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395

لطفاً پیش از رجوع به آمارها، نوشتهء زیر را قرائت کنید

برای درک واقعی هر پدیدهء اجتماعی باید بدان نزدیک شد، آن را لمس کرد و مورد آزمایش و بررسی قرار داد. بررسی پدیده‌ها بدون اطلاعاتی که از بطن آن‌ها بر میخیزد، ممکن نیست.
شناخت تقریباً نزدیک به واقعیت یک ساختار اجتماعی و عناصر تشکیل دهندهء آن فقط با بررسی، مقایسه و تحلیل این اطلاعات که به صورت آمار تجلی می‌یابد، ممکن می‌گردد. در جوامع فارسی زبان سازمان‌های مستقل تنظیم آمار وجود ندارد. آن چه هم که بعضی گروه‌های اجتماعی مقطعی و منطقه‌ای و یا زمینه‌ای انجام می‌هند، انتشار عمومی ندارند. تنها مؤسسهء تنظیم همه جانبه آمار در این جوامع، وابسته به دولت است. که هدف تظاهر بیرونی آن نشان دادن رشد و ترقی جامعه تحت حاکمیت آن‌هاست.
ما، مسئولین این سایت، در تجربه خود و تجربهء بعضی پژوهشگران تاریخ و محققین جامعه شناس، این کمبود را درک کردیم و ضرورت وجود منبعی از آمارهای مختلف در زمینه‌های مختلف را که امکان مقایسه و تحلیل را فراهم آورد، دم افزون احساس نمودیم. لذا سایت «آمار ایران» با هدف رفع این کمبود، پا به عرصه وجود گذاشت. از آنجا که گرایشات، تمایلات و خصوصیات فرهنگی و جایگاه اقتصادی انسان‌ها در یک جامعه طبقاتی متفاوت است، برخورد به هر پدیدهء اجتماعی نیز این تنوع و گوناگونی خود را ظاهر میسازد. لذا آمارهای تهیه شده  از یک پدیدهء خاص اجتماعی توسط افراد مختلف نیز همسان نیستند و با هم زاویه دارند. از این جهت یک سایت آماری که بتواند تمام این تنوع را یک جا در اختیار پژوهش‌گر بگذارد و به او امکان مقایسه بدهد، ضرورت تام داشته و دارد.  
نا گفته روشن است که فعالیت ما در انجام این ضرورت و رشد و گسترش فعالیت در این زمینه  فقط با همکاری پژوهشگران، علاقمندان و دست اندرکاران و متخصصین ممکن می‌گردد.
آمارهای موجود در این سایت از منابع گوناگونی تهیه گردیده است. گردانندگان سایت وظیفه خود می‌دانند به کلیه محققین  محترم یاد آور شوند که آمارهای موجود (داخلی و بین‌المللی) نه تنها از دقت کافی برخوردار نیستند، بلکه در موارد بسیار به خاطر منافع طبقاتی خاص دولت‌ها، جعل گردیده‌اند. این امر به ویژه در مورد آمارهای ارائه شده توسط جمهوری اسلامی صادق است. لذا ضروریست آمارهای  یک زمینه، با هم مقایسه گردند تا با تحلیل انتقادی آن‌ها درکی نزدیک به حقیقت حاصل آید.

Go to top