یکشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۸
منبع آمار: مرکز آمار ایران - دفتر جعیت، نیروی کار و سرشماری 1393+1395
3-17- جمعیت بر حسب جنس و دین 1385-1396
شرح
آبان 1385 آبان 1390 آبان 1395
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
جمع 70495782 35866362 34629420 75149669 37905669 37244000 79936270 40498442 39427828
مسلمان 70097741 35663780 34433961 74682938 37542060 37140878 79598054 40325076 39272978
زرتشتی 19823 10127 9696 25271 13880 11391 23109 12542 10567
مسیحی 109415 54751 54664 117704 63927 53777 130158 69075 61083
کلیمی 9252 4716 4537 8756 4496 4260 9826 5111 4715
سایر 54234 27484 26750 49101 24985 24116 40551 21208 19343
اظهار نشده 205317 105504 99813 265899 256321 9578 124572 65430 59142
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر جعیت، نیروی کار و سرشماری 1393+1395+1396

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری بین‌المللی

شاخص‌های آماری ایران

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص