منبع آمار: مرکز آمار ایران - دفتر جعیت، نیروی کار و سرشماری 1393+1395
 جمعیت بر حسب جنس و دین
آبان 1395 آبان 1390 آبان 1385
شرح
زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
39427828 40498442 79936270 37244000 37905669 75149669 34629420 35866362 70495782 جمع
39272978 40325076 79598054 37140878 37542060 74682938 34433961 35663780 70097741 مسلمان
10567 12542 23109 11391 13880 25271 9696 10127 19823 زرتشتی
61083 69075 130158 53777 63927 117704 54664 54751 109415 مسیحی
4715 5111 9826 4260 4496 8756 4537 4716 9252 کلیمی
19343 21208 40551 24116 24985 49101 26750 27484 54234 سایر
59142 65430 124572 9578 256321 265899 99813 105504 205317 اظهار نشده
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر جعیت، نیروی کار و سرشماری 1393+1395

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top