یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
گزیده اطلاعات 1395

 

 

در سال 1395 مسـاحت منـاطق تحـت مـدیریت سـازمان حفاظـت محیط زیسـت معـادل 17298265 هکتـار بـوده کـه اسـتان کرمـان بـا 2405944 هکتار و استان قـزوین بـا 25454 هکتـار بـه ترتیـب داراي بیشترین و کمترین سهم می باشند. در همین سال تعداد 2298 مـورد آتش سوزي در جنگل ها و مراتع کشور رخ داده است که در مقایسـه بـا سال قبل حدود 10/1 درصد افزایش داشته است. متوســط حجــم فاضــلاب جمــع آوري شــده در ســال 1395 معــادل 4401032 متـر مکعـب در روز بـوده اسـت کـه نسـبت بـه سـال قبـل 3/7درصد افزایش داشته است. بیش تـرین حجـم فاضـلاب جمـع آوري شده مربوط به استانهاي تهران و خوزستان به ترتیب بـا سـهم 18/2 و 13/2 درصد و کـم تـرین حجـم فاضـلاب جمـع آوري شـده مربـوط بـه استانهاي سمنان و خراسان جنوبی بـا سـهم 0/2 و 0/3 درصـد از کـل فاضلابهاي کشور بوده است. در سـال 1394، در بـین انـواع گازهـاي آلاینـده و گلخانـه اي ناشـی از مصرف سـوخت در بخـش حمـل و نقـل، دي اکسـید کـربن بـه میـزان 148460232 تـن معــادل 93/0 درصـد از کـل گازهــاي آلایــنده و گلخانهاي منتشر شده در این بخش، بیشترین سـهم را دارا بـوده اسـت. لازم به ذکر است که بیشترین میزان تولیـد دي اکسـید کـربن ناشـی از مصرف بنزین و کمترین میزان مربوط به مصرف گاز مایع بوده است. در سال 1395، حدود 47 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات جمع آوري و دفع بهداشتی فاضلاب شهري بودهاند که نسـبت بـه سـال قبل 3 درصد افزایش داشـته اسـت. بـیشتـرین درصـد جمعیـت تحـت پوشش خدمات جمع آوري و دفع بهداشتی فاضلاب شهري مربوط به استان کردستان است که حدود 92 درصد از کل جمعیت استان را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین استان هاي کرمان و مازندران بـا حـدود 11 درصد، کمترین جمعیت تحت پوشـش خـدمات جمـعآوري و دفـع بهداشتی فاضلاب شهري را به خود اختصاص داده اند.

در سال 1395، 90/3 درصد از بیمارستان ها از مدیریت پسماند مطلوب و نیز 77/6 درصد از بیمارستانها از مدیریت فاضلاب مطلوب برخوردارند بودهاند که این مقادیر نسبت به سال قبل بـه ترتیـب 6/3 درصـد و 3/3 درصد افزایش را نشان میدهند.

مأخذ: سالنامه آماری کشور 1395

Go to top